< Naar het nieuwsoverzicht

Antibiotica: waarom is het zo moeilijk om af te zien van het onnodig gebruik ervan?

Maandag 21 augustus - Graag verwijzen we naar een, in onze ogen, belangrijk artikel van Michaela Glöckler namens Eliant:

Antibiotica zijn het doorslaggevende wapen tegen bacteriële infectieziekten, in het bijzonder voor de bestrijding van de levensbedreigende ziekenhuisinfecties. Ondertussen is het wereldwijd bekend dat het te frequente gebruik van antibiotica ook bij de behandeling van relatief onbeduidende ziekten en vooral in de grootschalige industriële veehouderij ertoe geleid heeft dat de bacteriën sneller resistent worden tegen de gebruikte antibiotica dan er nieuwe medicijnen kunnen worden ontwikkeld. Zo overlijden er op dit ogenblik in Europa alleen al elk jaar naar schatting 35.000 mensen aan de gevolgen van infecties die niet meer onder controle kunnen worden gekregen.

Het aantal overlijdens neemt elk jaar toe
Ook voor de Europese instanties is resistentie tegen antibiotica een immens probleem, dat als een van de drie grootste gevaren voor de gezondheid wordt beschouwd. Het Europees Parlement heeft op 1 juni 2023 de resolutie over de intensivering van de EU-maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistenties goedgekeurd. Een verdere toename van antimicrobiële resistenties zou tegen het jaar 2050 wereldwijd tot naar schatting 10 miljoen overlijdens per jaar en tot een daling van het wereldwijde bruto nationaal product met 2 tot 3,5 % leiden.

De grootschalige industriële veehouderij is een probleem
Ongeveer 73% van de wereldwijde omzet van antimicrobiële middelen, met inbegrip van antibiotica, komt voor rekening van de landbouw. Het systemische preventieve gebruik van antibiotica in de grootschalige industriële veehouderij is al lang gekend. Daarom zou in de eerste plaats hier actie moeten worden ondernomen om het resistentieprobleem doeltreffend aan te pakken. Op dit moment is het echter helemaal niet te voorzien dat dit besef tot ingrepen zal leiden die het systeem veranderen. We vinden het daarom des te belangrijker om te benadrukken dat antibiotica in de biologische en biodynamische landbouw enkel en alleen voor zieke dieren mogen worden gebruikt en dat talrijke geëngageerde landbouwers hun toevlucht nemen tot homeopathische middelen, niet alleen uit inzicht maar ook uit liefde voor de natuur en de mensen, die recht hebben op gezonde levensmiddelen.

Doeltreffende hulp door homeopathie en antroposofische geneeskunde
Hoe komt het echter dat de decennialange praktijk van homeopaten en antroposofische artsen niet wordt opgemerkt en gestimuleerd? Ze zien immers al tientallen jaren lang overal consequent af van het gebruik van antibiotica wanneer het zelfgenezend vermogen van het lichaam krachtig genoeg is om een infectieziekte te overwinnen. Ook hier is het antwoord eenvoudig: men is (nog) niet bereid om de paradigmaverschuiving van de eenzijdig symptoomgerichte therapie naar de holistische gezondheidswetenschappelijke benadering van de integratieve geneeskunde toe te laten.

Ook de pedagogiek is aan zet!
ELIANT zet er zich niet alleen samen met zijn alliantiepartners in de geneeskunde en in de landbouw voor in om de noodzakelijke andere manier van denken in de civiele maatschappij en bij de vakspecialisten en politici die voor deze sectoren verantwoordelijk zijn altijd opnieuw te stimuleren. Hier moet ook de pedagogiek een doorslaggevende bijdrage leveren: kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om genetwerkt en in verbanden te leren denken, m.a.w. afgestemd op het leven, is dringend vereist om de noodzakelijke systeemverandering tot stand te brengen. Gelukkig zijn er steeds meer leerkrachten die zich op dit punt engageren en steeds meer leerlingen die zich hiervoor interesseren. Verder stemt het ons ook hoopvol dat het leerplan van de Waldorf- en de Steinerscholen het "leren in verbanden denken" gedurende de volledige schoolperiode stimuleert.

Bron: mailing van Eliant op vrijdag 18 augustus 2023