Gedragscode en klachtenregeling

Gedragscode Antroposana

Antroposana staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit en sociale veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen onze organisatie wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, nonverbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één of meer van de volgende punten:

– onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;

– onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;

– dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan:

voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, uitgescholden, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:

elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Overige begrippen

Voor de begrippen werkgever, werknemer, klant, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Welzijnswerk. Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

a Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Antroposana als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

b Antroposana neemt het derhalve op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.

c. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Antroposana en van de professionele houding van de vrijwilligers.

Artikel 3 Status en reikwijdte

a. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie, en van artikel 1.6.3 uit de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

b. De gedragscode geldt voor vrijwilligers, (ook zijnde bestuurders), medewerkers en stagiaires.

c. Antroposana draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 Vrijwilligerscontract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een vrijwilligerscontract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

a. De inrichting van de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat werknemers en klanten zich veilig voelen.

b. De omgang tussen bestuurders, vrijwilligers en klanten wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.

c. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.

d. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

e. Het bepaalde onder a. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6 Omgaan met deelnemers/-sters of klanten

a. De vrijwilliger en medewerker laat zich bij contacten met deelnemers of klanten leiden door gedragsregels, zoals die gelden voor de beroepsgroep en door de eigen beroepscode.

b. De vrijwilliger en medewerker accepteert geen agressieve gedragingen van deelnemers of klanten en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

c. De vrijwilliger en medewerker accepteert geen seksuele gedragingen van deelnemers of klanten en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.

d. De vrijwilliger en medewerker accepteert geen discriminerend gedrag van deelnemers of klanten en werkt niet mee aan of neemt geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7 Werking naar deelnemers, klanten, bezoeker en derden

a. Deze gedragscode wordt via de website van Antroposana bekend gemaakt.

b. Van deelnemers, klanten, bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is een afgevaardigde van het bestuur belast.

Artikel 9 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan de vrijwilliger of medewerker dit signaleren en daarvan melding maken. Het bestuur van Antroposana draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger of medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen.

Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot de website www.antroposana.nl

Artikel 10 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per drie jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Klachtenregeling Antroposana

Antroposana doet haar uiterste best om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er iets fout gaat of anders loopt dan afgesproken. Dat kan uiteindelijk leiden tot een klacht.

In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe een klant een klacht kan indienen bij Antroposana en hoe een klacht wordt behandeld.

Wat is een klacht?

Antroposana beschouwt elke reproduceerbare kritiek, aanmerking of ongenoegen, geuit door een klant van Antroposana als klacht, mits betrekking hebbend op situaties of gedrag waarvoor Antroposana verantwoordelijk is en niet binnen direct intermenselijk contact oplosbaar blijkt.

Een voorwaarde is tevens dat er volgens de klant in kwestie sprake is van een klacht.

Een klacht kan worden geuit

• Per e-mail: info@antroposana.nl

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Klachtenbehandeling

De indiener van de klacht krijgt zo snel mogelijk bericht, in principe binnen drie werkdagen, dat de klacht is ontvangen, hoe deze zal worden behandeld en binnen welke termijn dit zal gebeuren.

Het is mogelijk dat aan de indiener een bevestiging gevraagd wordt dat het inderdaad een klacht betreft.

Elke klacht wordt door het secretariaat van Antroposana geregistreerd door een klachtenformulier in te vullen, zo nodig in overleg met de indiener.

Procedure

Klacht over een persoon:

De klager dient een klacht over een persoon eerst met de persoon in kwestie zelf te bespreken. Pas als dat niet tot een oplossing leidt is sprake van een (formele) klacht.

Een klacht over een medewerker van Antroposana wordt door het bestuur van Antroposana in behandeling genomen.

Een klacht over een bestuurder wordt door de klachtencommissie van de Ledenraad in behandeling genomen.

De klachtencommissie uit de Ledenraad fungeert tevens als de beroepscommissie.

Klacht over een zaak:

De klacht wordt in behandeling genomen door het bestuur van Antroposana. Betreft het een zaak waarvoor het bestuur van Antroposana direct verantwoordelijk is, dan wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de Ledenraad.

In geval van twijfel beslist de klachtencommissie.

Alle betrokkenen in een klachtzaak worden gehoord.

Samenstelling klachtencommissie

In de klachtencommissie van de Ledenraad heeft één bestuurslid zitting en twee afgevaardigden van afdelingen, gekozen door de Ledenraad.

Rapportage

Rapportage geschiedt schriftelijk aan alle betrokkenen.

Beroep

Als de klachtenbehandeling is afgerond, maar de klager desondanks ontevreden is over de wijze waarop Antroposana de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij de klachtencommissie in beroep gaan.

Dit kan door een brief met de motivering van het beroep te sturen naar: Antroposana, t.a.v. klachtencommissie Ledenraad

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de brief ontvangt de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging, met vermelding van hoe het beroep zal worden behandeld en binnen welke termijn dit zal plaatsvinden.

Registratie

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier.

De binnengekomen klachten worden door Antroposana gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de vereniging te verbeteren.

Word lid

Word lid en ontvang 3x per jaar ons inspirerende ledenmagazine Ita. Ook ontvang je 4x per jaar onze nieuwsbrief met nieuws over antroposofische gezondheidszorg en tips over bijeenkomsten en conferenties. Antroposana strijdt voor behoud van antroposofische gezondheidszorg en daar hebben we je steun bij nodig. Want met jouw steun is deze zorg er voor iedereen!